Spring til indhold

Vedtægter

  for foreningen
  SALTVANDSKLUBBEN
  CVR. nr. 40217436

  § 1 – Navn, hjemsted mv.

  Foreningens navn er ’Saltvandsklubben’.

  Foreningen har hjemsted i Glyngøre, Skive Kommune

  § 2 – Formål

  Foreningens formål er, gennem fællesskab og kammeratskab i foreningen, at støtte og fremme børn og unge menneskers interesse for vandaktiviteter i og ved fjorden i Glyngøre, herunder stille faciliteter til rådighed for alle som benytter fjorden, eller naturen heromkring, til leg, aktiviteter, læring eller velbehag

  § 3 – Medlemmer

  Som medlem kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

  Der kan tegnes medlemskab som enkeltperson eller som familie (husstandsmedlemsskab)

  Kontingentets størrelse fastsættes årligt af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kontingentets opkrævning.

  Indmeldelse sker til foreningen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

  Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

  § 4 – Generalforsamling

  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne, eller ved annoncering i den lokale dagspresse med angivelse af dagsorden.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

  Indkaldelsen skal kort angive dagsordenen for generalforsamlingen, der minimum skal bestå af følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det afsluttede regnskabsår
  3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

  Generalforsamlingen ledes af en af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægter.

  Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Familiemedlemsskab giver én stemme.

  Stemmeafgivelse kan alene ske ved personligt fremmøde. Medlemmer under 15 år, kan dog give møde ved deres værge.

  Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.

  § 5 – Bestyrelsen

  Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

  Ethvert medlem af foreningen er pligtig til at modtage valg, men er ikke forpligtet til at lade sig genvælge, forinden medlemmet har været udtrådt af bestyrelsen i en 2-års periode.

  Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næstfølgende generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted.

  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv, senest på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

  Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

  § 6 – Tegningsregel og hæftelse

  Foreningen tegnes af formanden, eller af næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

  Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

  Ved beløb under kr. 1.000, kan kassereren underskrive alene.

  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

  § 7 – Regnskab og revision

  Regnskabsåret følger kalenderåret.

  Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

  Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisionen finder sted én gang årligt, efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

  § 8 – Ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når bestyrelsen fra minimum 1/10 af foreningens medlemmer, modtager skriftlig begæring derom, med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

  I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter modtagelse af begæring herom og skal indkaldes i overensstemmelse med reglerne i § 4.

  § 9 – Vedtægtsændringer

  Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

  Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

  § 10 – Foreningens opløsning

  Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på en, i dette øjemed, særligt indkaldt generalforsamling

  For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves endvidere at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

  Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men forslaget vedtaget med 2/3 af de fremmødtes stemmer, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling, der ikke må holdes senere end 30 dage efter den første, hvor beslutningen om foreningens opløsning kan træffes med simpelt stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

  Ved foreningens opløsning beslutter den afgående generalforsamling, efter bestyrelsens indstilling, til hvilket almennyttigt formål, i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse, eller andet almennyttigt formål i foreningens virkeområde, foreningens formue skal overføres.

  Som vedtaget på stiftende generalforsamling
  den 30. januar 2019.

  Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 10. april 2019.

  som dirigent:

  Trine Høgedal
  Trine Høgedal


  Download “Vedtægter”

  Saltvandsklubben-Vedtægter-10-apr-2019.pdf – Downloadet 2181 gange – 125,14 KB